Jupiter club, s.r.o. Náměstí 17 594 01 Velké Meziříčí  IČO: 469 67 036   DIČ: CZ46967036 Tel.: 566 782 001, 566 782 004  E-mail: 

Nekategorizováno

Pokladna kino

Kino JUPITER CLUB s.r.o. Velké Meziříčí

Náměstí 17

594 01 Velké Meziříčí

Tel. 566 782 001, 566 782 004-5

Email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web. www.jupiterclub.cz

POKLADNA KINA

Pokladna kina je otevřena vždy hodinu před začátkem filmového představení, tel. 566 782 014.

Vstupenky na všechna filmová představení si můžete kdykoliv zarezervovat nebo zakoupit také online na www.jupiterclub.cz. Nevyzvednuté rezervované vstupenky jsou 30 minut před daným filmovým představením dány zpět do volného prodeje.

Vstupenky si můžete také od září zarezervovat nebo zakoupit na programovém oddělení Jupiter clubu po – čt 8 – 16, pá 8 – 14 hodin.

Vstup do sálu je umožněn 30 minut před začátkem představení.

Kino kontakty


1. Provozovatelem kina je Jupiter club s.r.o. Velké Meziříčí, Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 46967036.
2. Kino JUPITER je kulturní institucí sloužící především k promítání filmových představení, pořádání menších klubových koncertů, přednášek, seminářů, besed, konferencí, valných hromad, prezentací, školení.
3. Kino je způsobilé k promítání 35 mm filmů a digitálních projekcí ve standardu DCI v rozlišení 2K se zvukovým záznamem Dolby Digital EX. Kapacita sálu je 191 míst.
4. Cena uvedená na vstupence je konečná a obsahuje povinný odvod do Fondu kinematografie.
5. Návštěvníci jsou povinni hlásit slevy před zakoupením vstupenky. Zakoupenou vstupenku je zákazník povinen zkontrolovat ihned u pokladny při jejím převzetí. Pozdější reklamace se nepřijímají.
6. Vstup do veřejných prostor kina je možný až po zakoupení platné vstupenky.
7. Pokladna se uzavírá 15 minut po zahájení večerního představení.
8. Návštěvník vstupuje do kina a užívá jeho vybavení a zařízení na svou odpovědnost. Provozovatel žádá návštěvníky kina, aby se chovali slušně a ohleduplně k ostatním návštěvníkům, a aby udržovali pořádek, čistotu a bezpečnost v kině, nepoužívali kino k jiným účelům, než je stanoveno, a vzhledem k ochraně zdraví ostatních návštěvníků se v celém prostoru kina zdrželi zejména:
- kouření,
- používání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek,
- manipulace s otevřeným ohněm, výbušninami, jedovatými látkami, chemikáliemi a jinými předměty ohrožujícími zdraví a bezpečnost,
- vstupu se psy a jinými zvířaty,
- používání mobilních telefonů popř. jiných komunikačních zařízení během filmového představení,
- rušení představení nevhodným chováním, hlasitým hovorem, pískáním a dalšími projevy, které jsou v rozporu se zásadmi společenského chování,
- používání fyzické síly, neslušných výrazů, a gest či jakýchkoliv projevů, kteréhanobí rasu, náboženství popř. etnikum,
- vstupování do kina v podnapilém stavu,
- vstupování do kina a pohybování se v prostorách kina s objemnými zavazadly,
Takto neukázněné mohou zaměstnanci kina vykázat bez nároku na vrácení vstupného nebo je do kina vůbec nepustit.
Únikové východy jsou určeny pouze k evakuaci objektu.
9. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina dovedl.
10. Za nezletilé diváky kina zodpovídá jejich zákonný zástupce.
Návštěvníkům kina není dovoleno účastnit se představení, pokud nesplňují věkovou hranici přístupnosti stanovenou výrobcem nebo distributorem audiovizuálního díla dle § 4, písm. c) a d) Předpisu č. 496/2012 Sb (Zákon o audiovizi); návštěvníci jsou za tímto účelem povinni prokázat provozovateli kina skutečnost, že splňují příslušnou věkovou hranici.

Za nezletilé návštěvníky kina odpovídají v plném rozsahu jejich zákonní zástupci, na jejich plné odpovědnosti je posouzení, zdali je dané filmové představení označené dle § 4, písm a) a b) Předpisu č. 496/2012 Sb (zákon o audiovizi) za přístupné bez omezení nebo nevhodné pro děti do 12 let, pro nezletilého vhodné či nikoliv. Provozovatel kina neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou nezletilému z tohoto důvodu.

11. Filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků, diváci opouštějí sál až po rozsvícení hlediště. V případě, že diváci začínají opouštět sál během závěrečných titulků, promítač z bezpečnostních důvodů rozsvítí sál pouze tlumeně.
12. Minimální počet návštěvníků, kterého je zapotřebí pro uskutečnění projekce filmu je 5. Děti do 3 let mají vstupné zdarma, nemají ale nárok na sedadlo, rodiče si je musí vzít na klín.
13. Na základě zákona o autorských právech je v kinosále zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy.
14. Provozovatel nezodpovídá za osobní věci návštěvníků ponechané volně v prostorách kina.
15. Zakoupením vstupenky návštěvník stvrzuje seznámení se s provozním řádem kina. Výjimky z tohoto provozního řádu může stanovit pouze provozovatel kina.
16. Provozovatel může omezit vstup do sálu divákům s horkými nápoji, zakoupenými v automatu. Pro vychutnání zakoupených horkých nápojů slouží předsálí kina.
17. Při přerušení představení, které nelze předvídat (výpadek el. proudu, apod.), vzniká nárok na vrácení vstupného jen tehdy, jestliže byl film promítnut jen do poloviny své metráže.

O kině

Kino je vybaveno digitální technologií D-cinema

Projektor NEC NC900C s integrovaným mediablokem

NEC NP-90MS01. Zvuk 7.1

Projekt byl realizován s finanční podporou Fondu

 

Historie kina

První stálé kino ve městě zřídil v březnu 1914 letec Jan Čermák ve svém Podhradském mlýně, v bývalé prodejně mouky vpravo za branou. Promítačem byl stárek Marhan, vstupenky prodávala jeho žena. Zde kino zůstalo až do roku 1921, kdy je převzal do své režie místní Sokol.

Sokolská tělocvična byla od roku 1889 v bývalé spilce ve dvoře Obecníku. Tam také Sokol provozoval kino. V dobách němých filmů bývalo zvykem, že při promítání asistoval živý orchestr. Velkomeziříčský „kinoorchestr" řízený Cyrilem Slezáčkem byl vyhlášený úrovní své hry. Dokonce tak, že někteří nechodili do kina kvůli filmu, ale především kvůli hudební produkci.

V roce 1926 zakoupil Sokol od Dominika Svobody dům č. p. 17 na náměstí a přebudoval jej na sokolovnu. Dne 24. března 1927 byl nový sál zkolaudován a ve stejný den se poprvé promítalo kino s využitím nového projekčního aparátu. Pro veřejnost byl divadelní a kinový sál otevřen 3. dubna téhož roku.

Druhé kino promítalo od listopadu 1929 v budově Katolického domu známého jako „Charita". Tato budova byla v roce 1930 rozšířena a upravena.

Po druhé světové válce byla kinematografie znárodněna a správa kin přešla pod národní výbor. Ve druhé polovině 20. století zůstalo ve městě kino jen jedno, a to právě v Charitě, kde byly provedeny úpravy sálu a nakoupeno nové vybavení, aby se zde mohly promítat širokoúhlé filmy.

Teprve po rozšíření budovy Jednotného klubu pracujících (dnešního Jupiter clubu), byl zde vybudován také nový sál kina. Dosavadní kino v Charitě bylo uzavřeno k 1. prosinci 1977 a 11. prosince bylo filmem Osvobození zahájeno promítání v nových prostorách pro 280 diváků.

Od té doby sídlí kino na náměstí. Kromě roku 1985, kdy byl sál zasažen stoletou vodou, nabízí své služby občanům bez přestávky. 

PhDr. Marie Ripperová

VOP podmínky, Návštěvnostní a provozní řád,Ochrana osobních údajů

Ke stažení:

pdfVšeobecné obchodní podmínky prodeje a rezervace vstupenek JUPITER clubu

pdf Návštěvní a provozní řád JUPITER clubu

 

Ochrana osobních údajů

Níže uvedené zásady o ochraně osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu, a to prostřednictvím internetových stránek nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany správce.

Správce:

JUPITER club, s.r.o.
Náměstí 17
594 01 Velké Meziříčí

Mgr. Milan Dufek
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 566 782 000
IČO: 469 67 036
DIČ: CZ46967036

Legislativa

Správce zpracovává osobní údaje uživatele poskytnuté telefonicky, osobně, písemně či elektronicky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR").

Rozsah zpracovaných údajů správcem

Jméno, příjmení, firma, adresa, telefonní číslo, e-mail, IČ, DIČ a další související komunikaci, informace a podklady, které uživatel v rámci poskytování služeb správci poskytne.

Na akcích pořádaných správcem (např. školení, worshopy, dny otevřených dveří) může správce pořizovat audiovizuální záznamy (fotografie, video) a ty používat ke svým marketingovým účelům.

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje správce zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností uživatele a po dobu, po kterou je správce povinen údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

Předávání osobních údajů třetím stranám

Správce předává osobní data uživatele třetím stranám, pouze pokud to vyžaduje jiný právní předpis; je to nutné k poskytnutí produktu či služby nebo na základě oprávněného zájmu správce. Předání osobních údajů se vždy děje na základě právního předpisu nebo na základě smlouvy s třetí stranou, která poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů.

Práva uživatele

Právo na přístup k osobním údajům -  uživatel má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Uživatel má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má uživatel právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů – uživatel má právo zažádat správce o výmaz či likvidaci jeho osobních údajů, které správce o uživateli zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a uživatel o to požádá.

Právo na omezení zpracování osobních údajů - uživatel má právo, aby správcev určitýchpřípadech omezil zpracování osobních údajů uživatele. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má uživatel právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů – uživatel má možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů – uživatel má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu správce nebo na jeho e-mailovou adresu. Osobní údaje může správce zpracovávat pouze v rozsahu potřebných právních důvodů zpracování, tzn. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků.

V případě pochybností uživatele se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Cookies

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

  • Soubory cookies první strany jsou takové cookies, které se ukládají při navštívení nějaké internetové stránky. Číst je pak může pouze daná internetová stránka. Kromě toho mohou internetové stránky potenciálně využívat externích služeb, které také ukládají vlastní soubory cookies – tzv. cookies třetích stran.
  • Trvalé cookies jsou takové cookies, které byly uloženy na vašem počítači a nejsou automaticky vymazány poté, co zavřete prohlížeč – na rozdíl od dočasných cookies, která se po zavření prohlížeče vždy smažou.

Doba uložení cookies v počítači uživatele je dána jejich povahou. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies"). Tyto cookies existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies"). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač správce při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Cookies neovlivní technické používání počítače a neobsahují žádné viry nebo jiné hrozby.

Souhlas s použitím cookies není předpokladem pro návštěvu webových stránek. Při návštěvě našich internetových stránek máte možnost volitelná cookies buď přijmout, nebo odmítnout. Kliknutím na "Přijmout všechny cookies" přijímáte všechny cookies, kliknutím na "Odmítnout vše" znemožníte uložení volitelných cookies na Váš web. Technické cookies odmítnout nelze, je na nich závislá funkčnost webu. Před vyjádřením souhlasu či nesouhlasu se ukládají pouze technické cookies. Volitelné cookies používáme k pořizování anonymizovaných různých statistik týkajících se prohlížení našich stránek uživateli a služeb za účelem reklamy.

Tento web využívá následující cookies a tomu podobné technologie.

Technické cookies

NázevSlužbaÚčel
 cookiepermission souhlas s cookies ukládá vaše preference týkající se cookies (aby se vás stránky neptaly znovu a znovu)
 jpanesliders_panel-sliders slideshow držení pozice aktuálního slide
 PHPSESSID používání webu udržení kontextu uživatele na webu
xDetectDevice detekce zařízení na základě zjištění zařízení přizpůsobujeme design webu, aby vypadal správně na všech zařízeních
xDetectBrowser detekce prohlížeče na základě zjištění prohlížeče přizpůsobujeme design webu, aby vypadal správně na všech prohlížečích
recaptcha Google recaptcha sběr údajů anlalýzy rizik pro určení reálného návštěvníka stránek nebo robota
mapy a poloha zjištění polohy uživatele dle volby uživatele

Volitelné cookies

Nejbližší události
Partneři
Nahoru