Provozní řád kina

Provozní řád kina JUPITER Velké Meziříčí


1. Provozovatelem kina je Jupiter club s.r.o. Velké Meziříčí, Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 46967036.
2. Kino JUPITER je kulturní institucí sloužící především k promítání filmových představení, pořádání menších klubových koncertů, přednášek, seminářů, besed, konferencí, valných hromad, prezentací, školení.
3. Kino je způsobilé k promítání 35 mm filmů a digitálních projekcí ve standardu DCI v rozlišení 2K se zvukovým záznamem Dolby Digital EX. Kapacita sálu je 191 míst.
4. Cena uvedená na vstupence je konečná a obsahuje povinný odvod do Fondu kinematografie.
5. Návštěvníci jsou povinni hlásit slevy před zakoupením vstupenky. Zakoupenou vstupenku je zákazník povinen zkontrolovat ihned u pokladny při jejím převzetí. Pozdější reklamace se nepřijímají.
6. Vstup do veřejných prostor kina je možný až po zakoupení platné vstupenky.
7. Pokladna se uzavírá 15 minut po zahájení večerního představení.
8. Návštěvník vstupuje do kina a užívá jeho vybavení a zařízení na svou odpovědnost. Provozovatel žádá návštěvníky kina, aby se chovali slušně a ohleduplně k ostatním návštěvníkům, a aby udržovali pořádek, čistotu a bezpečnost v kině, nepoužívali kino k jiným účelům, než je stanoveno, a vzhledem k ochraně zdraví ostatních návštěvníků se v celém prostoru kina zdrželi zejména:
- kouření,
- používání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek,
- manipulace s otevřeným ohněm, výbušninami, jedovatými látkami, chemikáliemi a jinými předměty ohrožujícími zdraví a bezpečnost,
- vstupu se psy a jinými zvířaty,
- používání mobilních telefonů popř. jiných komunikačních zařízení během filmového představení,
- rušení představení nevhodným chováním, hlasitým hovorem, pískáním a dalšími projevy, které jsou v rozporu se zásadmi společenského chování,
- používání fyzické síly, neslušných výrazů, a gest či jakýchkoliv projevů, kteréhanobí rasu, náboženství popř. etnikum,
- vstupování do kina v podnapilém stavu,
- vstupování do kina a pohybování se v prostorách kina s objemnými zavazadly,
Takto neukázněné mohou zaměstnanci kina vykázat bez nároku na vrácení vstupného nebo je do kina vůbec nepustit.
Únikové východy jsou určeny pouze k evakuaci objektu.
9. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina dovedl.
10. Za nezletilé diváky kina zodpovídá jejich zákonný zástupce.
Návštěvníkům kina není dovoleno účastnit se představení, pokud nesplňují věkovou hranici přístupnosti stanovenou výrobcem nebo distributorem audiovizuálního díla dle § 4, písm. c) a d) Předpisu č. 496/2012 Sb (Zákon o audiovizi); návštěvníci jsou za tímto účelem povinni prokázat provozovateli kina skutečnost, že splňují příslušnou věkovou hranici.

Za nezletilé návštěvníky kina odpovídají v plném rozsahu jejich zákonní zástupci, na jejich plné odpovědnosti je posouzení, zdali je dané filmové představení označené dle § 4, písm a) a b) Předpisu č. 496/2012 Sb (zákon o audiovizi) za přístupné bez omezení nebo nevhodné pro děti do 12 let, pro nezletilého vhodné či nikoliv. Provozovatel kina neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou nezletilému z tohoto důvodu.

11. Filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků, diváci opouštějí sál až po rozsvícení hlediště. V případě, že diváci začínají opouštět sál během závěrečných titulků, promítač z bezpečnostních důvodů rozsvítí sál pouze tlumeně.
12. Minimální počet návštěvníků, kterého je zapotřebí pro uskutečnění projekce filmu je 5. Děti do 3 let mají vstupné zdarma, nemají ale nárok na sedadlo, rodiče si je musí vzít na klín.
13. Na základě zákona o autorských právech je v kinosále zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy.
14. Provozovatel nezodpovídá za osobní věci návštěvníků ponechané volně v prostorách kina.
15. Zakoupením vstupenky návštěvník stvrzuje seznámení se s provozním řádem kina. Výjimky z tohoto provozního řádu může stanovit pouze provozovatel kina.
16. Provozovatel může omezit vstup do sálu divákům s horkými nápoji, zakoupenými v automatu. Pro vychutnání zakoupených horkých nápojů slouží předsálí kina.
17. Při přerušení představení, které nelze předvídat (výpadek el. proudu, apod.), vzniká nárok na vrácení vstupného jen tehdy, jestliže byl film promítnut jen do poloviny své metráže.

Partneři
Nahoru